Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

गणेश पौडेल


गणेश पौडेल


गणेश पौडेल
सहायक लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन साखा
पद सहायक लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
सम्पर्क 9849622150
बहाल मिति २०७६ भाद्र १७