Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

पूर्व कार्यालय प्रमुखहरुको नामावली

सि.नं. नामथर देखि सम्म
महेन्द्र जंङ्ग शाही २०७३।०२।१० २०७५।०३।२६ 
डिल्लीराम आचार्य २०७५।०४।०१  हाल सम्म