Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बाँसगढी, बर्दिया

बाँसगढी नपा ५ बर्दिया

गणेश पौडेल


गणेश पौडेल


गणेश पौडेल
सहायक लेखापाल

शाखा आर्थिक तथा स्थानीय प्रशासन शाखा कोठा नं. ४
पद सहायक लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
बहाल मिति २०७६ भाद्र १७