नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
ईलाका प्रशासन कार्यालय ,
बाँसगढी, बर्दिया


नागरिक वडापत्र

                                                नागरिक वडापत्र

                                                   नयाँ नागरिकता

क्र.

स.

कार्यहरु

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्पmवाट गरिने कार्य÷प्रक्रिया

दस्तुर

जिम्मेवार शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

बंशजको आधारमा नागरिकता जारी गर्ने सम्बन्धमा

 • नागरिकता ऐन, २०६३ को अनूसूची–१ को फाराम भरी स्थानीय निकायको सिफारिश सहित पेश गर्ने,
 • बाबु र आमाको नागरिकता प्रमाणपत्र,
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्र,
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र,
 • बाबु, आमा वा वंशज खुल्ने नातेदारको नागरिकताको प्रमाण पत्र सहित सनाखत गर्ने,
 • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता र पतिको नागरिकता प्रमाणपत्र र सनाखत,
 • बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्र वेजिल्लाको भए अभिलेखको आधिकारीकता एकीन गरेको निस्सा,
 • बसाई सरी आएकाको हकमा बसाईसराई, जग्गाधनी प्रमाण÷घर निर्माण स्वीकृति पत्र
 • पति उपस्थित नभएमा नाता खुल्ने एकाघरको ब्यक्तिको सनाखत
 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • विवरण एकिन गर्ने
 • सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र एकिन गर्ने
 • सनाखत गराउने
 • नागरिकता प्रमाणपत्र तयार गरी जारी गर्ने

 

समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन

रु. १० को टिकट

फाँट प्रमुख

शाखा अधिकृत

बंशजको आधारमा

(बाबुआमाको नागरिकता प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको हकमा)

 • नागरिकता ऐन, २०६३ को अनूसूची–१ को फाराम भरी स्थानीय निकायको सिफारिश सहित पेश गर्ने,
 • तीन पुस्ता भित्रको नातेदारसँग पुस्ता र नाता खुल्ने गरी स्थानीय निकायको नाता प्रमाणित,
 • निजको नागरिकताको प्रमाणपत्र फोटोकपी राखी गरिएको सनाखत,
 • जन्म दर्ता र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र,
 • प्रहरी सर्जमिन/ स्थानीय निकायको सर्मजमिन ।
 • सक्कल प्रतिसँग पेश भएका कागजात भिडाउने
 • नाता सम्बन्धमा सोधपुछ गर्ने
 • सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्र एकिन गरी सनाखत गराउने
 • नागरिकता प्रमाण पत्र जारी गर्न आवश्यक्ता अनुसार अनूसूची ४ र ५ अनुसार सनाखत सर्जमिन गर्न सकिने

समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन ।

रु. १० को टिकट

बंशजको आधारमा

(नेपाल सरहदभित्र जन्मिएका, बाबु, आमा ठेगान नभएको हकमा)

 • नागरिकता ऐन, २०६३ को अनूसूची–१ को फाराम भरी स्थानीय निकायको सिफारिश सहित पेश गर्ने,
 • कानूनी रुपमा संरक्षकत्व प्राप्त भएको आधार÷प्रमाण,
 • हक दावी गर्ने सम्बन्धी प्रकाशित सूचना,
 • सरक्षकत्व (विधिवत) प्राप्त सस्थाको किटानी सिफारिश पत्र,
 • सस्थाको प्रमुखको नागरिकता र सनाखत,
 • प्रहरी सर्जमिन/ स्थानीय निकायको सर्मजमिन,
 • आवश्यकता अनुसार गोप्य बुझ्ने
 • पेश हुन आएका आधार, प्रमाण मूल्याङ्कन, प्रमाण रुजु गर्ने,
 • आधिकारिकता एकिन गर्ने,
 • शंकास्पद देखिए सोही दिन प्रहरी प्रतिवेदन बुझ्ने, पत्रचार गर्ने, गोप्य रुपमा बुझ्ने
 • संरक्षक वा संरक्षकत्व लिने सस्था÷सगठन प्रमुखको नागरिकता एकिन गरी सनाखत गराउने,
 • संरक्षकत्व लिने सस्था वा संगठनको आधिकारिकताको प्रमाणपत्र,  नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने,
 • सस्थाको संरक्षणमा नरहेको हकमा पालन पोषण गर्ने व्यक्तिको नागरिकता प्रमाण पत्र सहित आवश्यक्ता अनुसार अनूसूची ४ र ५ अनुसार सनाखत सर्जमिन गर्न सकिने,

 

समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन

रु. १० को टिकट

वैवाहिक सम्बन्धको आधारमा अगिकृत नागरिकता

 • स्थानीय निकायको सिफारिश
 • नेपाल नगरिकता ऐन, २०६३ को अनूसूची– ७ को फाराममा स्थानीय निकायको सिफारिश
 • आफ्नो विगतको अन्यत्र राष्ट्रको राष्ट्रियता खुल्ने आधिकारिक प्रमाण
 • पतिको नागरिकता प्रमाणपत्र (नेपाली)
 • भारत बाहेक अन्य देशका नागरिकका हकमा नेपाल आएको स्पष्ट देखिने राहदानी एव भिसाको फोटोकपी
 • उमेर खुल्ने प्रमाण
 • विगतको अन्यत्र राष्ट्रको राष्ट्रियता कायम रहेको देशको नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको निस्सा वा नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण
 • पति मृत्यू भएको भए ससुरा, सासु, देवर, जेठाजुको नागरिकता प्रमाणपत्र र सनाखत, थप बुफ्नुपर्ने आवश्यक भएमा प्रहरी सर्जमिन,  रीत पूर्वकको सपथ-पत्र
 • प्रमाणहरुको आधिकारिक्ता एकिन गर्ने
 • पति वा सनाखत गर्ने व्यक्तिबाट सनाखत गराउने
 • एकिन भएपछि नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने

 

समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन

रु. १० को टिकट

नेपाली नागरिक आमा र विदेशी नागरिक बाबुबाट जन्मेको सन्तानको हकमा अंगीकृत नागरिकता

 • स्थानीय निकायको सिफारिश नेपाल नगरिकता ऐन, २०६३ को अनूसूची– ७ को फाराममा स्थानीय निकायको सिफारिश
 • नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोवास भएको व्यहोरा खुल्ने स्थानीय निकायको सिफारिश
 • बाबुको राष्ट्रियता खुल्ने प्रमाण
 • बाबुको आधारमा नागरिकता तथा नागरिक सुविधा नलिएको व्यहोरा खुल्ने सम्बन्धित देशको नागरिकता जारी गर्ने निकायले जारी गरेको प्रमाण
 • सिफरिश एकिन गर्ने
 • प्रमाणको आधिकारिकता एकिन गर्ने
 • आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख भिडाउने
 • आवश्यक देखे सोही दिन प्रहरी प्रतिवेदन÷सर्जमिनका लागि पत्राचार गर्ने
 • आमाको सनाखत गराउने
 • गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने

 

समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन

 

रु. १० को टिकट

अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको सन्तान मध्ये निजले सो नागरिकता प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले जन्मिएको सन्तानलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सम्वन्धमा

 • अनुसुची ७ बमोजिम सम्वन्धित स्थानीय निकायको सिफारिस सहितको निवेदन ।
 • वावु÷आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • वावु÷आमासँग निवेदकको नाता खुलेको नाता प्रमाणित पत्र
 • जन्म दर्ता प्रमाणपत्र
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र
 • वावु÷आमाको विवाह दर्ता
 • निज नेपालमा वासोवास गरिरहेको किटानी व्यहोराको स्थानीय निकायको शिफारिस
 • नेपालमा वसोवास गरी काम गरेको भए सो को प्रमाण
 • मतदाता नामावलीमा नाम भए वा परिचय पत्र प्राप्त गरेका भए सो प्रमाण
 • रीत पूर्वकको सपथ पत्र
 • पेश भएका प्रमाणहरु यकिन गर्ने, रुजु गरी दस्तखत गर्ने
 • अभिलेख भिडाउने, झिकाउने
 • नाता सम्वन्ध एकिन गर्ने
 • वावु÷आमालाई सनाखत गराउने
 • आवश्यकता अनुसार स्थानीय निकाय प्रमुखको राय परामर्श लिने
 • प्रहरी मार्पmत यथार्थ वुभ्mने
 • तोकिएको ढाँचामा सपथ गराउने
 • सोही दिन निवेदकको तीनपुस्ते खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकासित गर्ने
 • सूचना प्रकासित भएको ७ दिन भित्र निर्णय गर्ने
 • जारी हुने गरी निर्णय भएमा अभिलेख खडा गरी अनुसूची ८ को ढाँचामा अंगिकृत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने
 • समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन

रु. १० को टिकट

प्रतिलिपि नागरिकता

क्र.स.

कार्यहरु

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्पmवाट गरिने कार्य÷प्रक्रिया

दस्तुर

जिम्मेवार शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

फोटो र विवरण सहितको अभिलेख फेला परेकाको हकमा

 • प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न हालसालै खिचिएको फोटो टाँस भएको रितपूर्वकको स्थानीय निकायको सिफारिश
 • पेश भएको कागजातहरु कार्यालयको अभिलेख भिडेमा प्रतिलिपी यथाशिघ्र जारी गर्ने

रु. १३ को टिकट

फाँट प्रमुख

शाखा अधिकृत

फोटो बाहेकको विवरण मात्रको अभिलेख फेला परेकाको हकमा

 • प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न स्थानीय निकायका सिफारिश सहितको हालसालै खिचिएको फोटो टाँस भएको रित पूर्वकको निवेदन,
 • एकाघर सगोलको बंशज भित्रको व्यक्ति वा पति वा पत्नीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी    संलग्न गराउन लगाई सनाखत गराउने

फोटो र विवरण सहितको अभिलेख झुत्रो भई फेला नपरेको तर पुरानो सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश गर्नेहरुका हकमा

 • प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न स्थानीय निकायका सिफारिश सहितको हालसालै खिचिएको फोटो टाँस भएको रितपूर्वकको निवेदन,
 • एकाघर सगोलको बंशज भित्रको व्यक्तिको सनाखत गराई पुरानो सक्कल नागरिकताको पमाणपत्र खिचि सोही बमोजिमको प्रतिलिपि जारी गर्ने
 • शकास्पद नागरिकताको प्रमाणपत्र हो भन्ने शंका लागेमा नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिने प्रकृया अवलम्बन गराउने

१०

अभिलेख फेला नपरेको र पुरानो सक्कल नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्न नसक्नेहरुका हकमा

 • प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न स्थानीय निकायका सिफारिश सहितको हालसालै खिचिएको फोटो टाँस भएको रित पूर्वकको निवेदन, ।
 • नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निर्णय गरि दिने ।

 

११

बसाई सराईको कारणबाट अन्य जिल्लाबाट जारी भएको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गर्नेको हकमा

 • प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न स्थानीय निकायका सिफारिश सहितको हालसालै खिचिएको फोटो टाँस भएको रित पूर्वकको निवेदन,
 •  बसाई सराई दर्ता प्रमाण पत्र
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा
 • घर निर्माणगर्ने स्वीकृति पत्र
 • सम्बन्धित जिल्लाको अभिलेख
 • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र घर निर्माण गर्ने स्वीकृति पत्र पेश गर्न नसक्नेका हकमा वसोवासको सम्बन्धमा व्यहोरा खुलेको स्थानीय निकायको सिफारिश पत्र र प्रहरी सर्जमिन ।
 • बंशज भित्रका व्यक्ति वा पति वा पत्नीको सनाखत
 • समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन

 

बिबरण संशोधन गरी नागरिकताको प्रतिलिपी जारी गर्ने/ नागरिकता परित्याग

क्र.स .

कार्यहरु

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्फवाट गरिने कार्य/प्रक्रिया

दस्तुर

जिम्मेवार शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

१२

नामथर, जात सशोधन सम्बन्धमा

 • हालसालै खिचिएको फोटो टाँस भएको स्थानीय निकायको रित पूर्वकको निवेदन,
 • व्यहोरा खुलेको स्थानीय निकायको किटानी सिफारिश,
 • शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र लगायत अन्य सार्थक प्रमाण,
 • व्यहोरा खुलेको माग निवेदन
 • पहिलो नाम संशोधन नगर्ने,
 • भारतीय र ब्रिटिस सेनाका सेवा निवृत्त नेपाली नागरिकहरुको हकमा सार्थक प्रमाणका आधारमा नाम संशोधन गर्न सकिने

रु. १० को टिकट

फाँट प्रमुख

शाखा अधिकृत

१३

स्थायी ठेगाना सशोधन

 • प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न स्थानीय निकायका सिफारिश सहितको हालसालै खिचिएको फोटो टाँस भएको रित पूर्वकको निवेदन,
 • व्यहोरा खुलेको स्थानीय निकायको किटानी सिफारिश
 • बसाई सराई प्रमाण पत्र
 •  जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा÷नक्सा पास
 • व्यहोरा खुलेको माग निवेदन
 •  पेश भएका कागजात सक्कलसँग रुजु गरी एकिन गर्ने

 

समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन

१४

पतिको नाम थप्ने, सशोधन वा हटाउने

 • प्रतिलिपि नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्न स्थानीय निकायका सिफारिश सहितको हालसालै खिचिएको फोटो टाँस भएको रित पूर्वकको निवेदन,
 • व्यहोरा खुलेको स्थानीय निकायको किटानी सिफारिश
 • सम्बन्ध विच्छेद वा विवाह दर्ता प्रमाण पत्र (स्थानीय निकायबाट घटना दर्ता)
 • व्यहोरा खुलेको माग निवेदन
 •  पुनः विवाह गरेको भएमा पतिको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सनाखत
 • अघिल्लो पति मृत्यू भएको भए मृत्यू दर्ता,
 • अदालतबाट नाता कायम गरेको फैसलाको प्रतिलिपि
 • पेश भएका कागजात सक्कल सँग रुजु गरी एकिन गर्ने

 

समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन

१५

नागरिकता परित्याग

 • नेपाल नागरिकता ऐनको अनूसूची ९ अनुसारको सूचना
 • सक्कलै नेपाली नागरिकता र राहदानी लिएको भए सक्कलै प्रति
 • कुन देशको नागरिक भएको हो सोको प्रमाण
 • सम्बन्धित निवेदकबाटहालसम्म नेपाली राहदानी दुरुपयोग भएको छैन भनी छुट्टै कागजात गराउने
 •  थप वुझ्न आवश्यक परेमा प्रहरी मार्फत चालचलत समेत बुझ्न सकिने छ

समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन

 

नाबालक परिचयपत्र सम्बन्धी

क्र.स.

कार्यहरु

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्फबाट गरिने कार्य/प्रक्रिया

दस्तुर

जिम्मेवार शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

१६

नावालक परिचयपत्र जारी गर्ने

 • तोकिएको ढाँचामा स्थानीय निकाय वा सरकारी अधिकृतले गरेको सिफारिश
 • बाबु र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता प्रमाण पत्र आमाको नागरिकतामा पतिको नाम उल्लेख नभएको अवस्थामा  बिबाह दर्ता प्रमाणपत्र, नावालकको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र÷शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र ।

बाहीरी जिल्लाको नागरिकताको प्रमाणपत्र भएः

 • बसाई सराँईको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र र नागरिकताको अभिलेख जारी भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रमाणीत भएको हुनुपर्ने
 • नेपाल बाहिर(भारत बाहेक) जन्मस्थान हुनेको हकमा अस्पतालको Birth Certificate/ Travel Document वा राहदानी
 • बाबु वा आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको अभिलेख रुजु, सक्कल जन्म दर्ता एकाघर सगोलको संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र सहितको सनाखत र नावालकको उपस्थित भएमा नावालक परिचयपत्र सोही दिन जारी गर्ने ।
 • समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन

रु. १० को टिकट

फाँट प्रमुख

शाखा अधिकृत

 

 

 

 

राहदानी सम्बन्धी

क्र.सं.

कार्यहरु

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्फबाट गरिने कार्य

दस्तुर

जिम्मेवार शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

१७

राहादानी फाराम संकलन

 

साधारण/द्रुत

 

 • बर्दिया जिल्लावाट जारी नागरिकता प्रमाणपत्रको हकमा
 • आवेदन फाराम -२ प्रति
 • नागरिकता प्रमाणपत्र फोटोकपी -२ प्रति
 • पुरानो राहदानी भएमा फोटोकपि -२ प्रति
 • हस्त लिखित नागरिकताको प्रमाणपत्रको हकमा नागरिकताको अभिलेख भिडाउने
 • राजश्व बुझाएको सक्कल भौचर
 • बसाईसराई प्रमाण पत्र
 • जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा
 • बेजिल्लाको नागरिकताको अभिलेख सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट रुजु भएको पत्र
 • द्रुत सेवाको लागि नियमानुसार लाग्ने राजश्व MRP विभागमा बुझाउनु पर्ने
 • पेश भएका कागजातको सत्यापन जाँच गर्ने
 • फाराम रितपूर्वक भरे नभरेको चेक जाँच गर्ने
 • फारम स्वीकृत भए पछि रजिष्टरमा विवरण प्रविस्ट गरी फोटो टाँस गरी राख्ने
 • आवेदक स्वय उपस्थित भए नभएको एकिन गर्ने
 • कागजपत्र पुगेको अवस्थामा वढीमा १ घण्टा भित्र सेवा प्रवाह गरिने
 • समयः द्रुत सिफारिसका लागि प्रमाण पुगेमा सोही दिन र साधारण राहदानीका लागि बनी पाप्त भएपछि ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

साधारणको लागि रु ५,०००।–

द्रुतमा पैसा नलाग्ने

फाँट प्रमुख

शाखा अधिकृत

१८

राहदानी हराएको हकमा

 • पूरानो राहदानी प्रतिलिपि
 • राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेको प्रतिलिपि
 • प्रहरी प्रतिवेदन
 • राजश्व दस्तुर बुझाउनुपर्ने

 

रु. १०,०००/-

१९

राहदानी जारी/वितरण

 • राजश्व बुझाएको सक्कल भौचर र नागरिकताको प्रमाण पत्र लिई निवेदक स्वयम् उपस्थित हुनु पर्ने
 • राजश्व तिरेको सक्कल भौचर एवम् सक्कल नागरिकताको प्रमाण पत्र सहित उपस्थित आवेदकलाई भर्पाई गरी बुझाउने
 • पुरानो राहदानी रहेकाको हकमा सक्कलै पेश गर्न लगाई प्रथम पृष्ठमा Cancelled without prejudice छाप लगाई फिर्ता गर्ने
 • आवेदक स्वय उपस्थित हुन नसक्ने (विरामी÷वृद्धवृद्धा÷नावालकको हकमा) भएमा नाता खुल्ने प्रमाण र मञ्जुरीनामा लिई राजश्व तिरेको रसिद प्रमाण सहित आउने परिवारका सदस्यलाई भर्पाई गरी बुझाउने

 

२०

भिसा बमोजिम राहदानी सिफारिस

– अमेरिका, यूरोप, जापान, लगायत भिसा प्राप्त गर्न कठिनाई हुने मुलुकको हकमा पूर्व राहदानी र भिसा बमोजिम विवरण राखी राहदानीको सिफारिस गर्न सकिने

 • पूर्व राहदानीको प्रतिलिपि
 • भिसा देखिने पानाको प्रतिलिपि
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
 • पेन्सन पट्टाको फोटोकपी (विदेशी सुरक्षा फौजमा काम गर्नेको हकमा)

 

 

ठाडो उजुरी

क्र.सं.

कार्यहरु

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्फबाट गरिने कार्य

दस्तुर

जिम्मेवार शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

२१

व्यक्तिगत शान्ति सुरक्षा

 • निवेदन
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
 • सस्था भए दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपी, PAN दर्ताको फोटोकपी, कर तिरेको प्रमाणपत्रको फोटोकपी
 • सस्थागत रुपमा कार्य गर्दा कार्यरत व्यक्तिको हकमा सस्थागत पत्र
 • व्यक्तिले विविध कारणवश जीउ धनको शान्ति सुरक्षा माग÷निवेदन गरेमा वा आवश्यक देखिए शान्ति सुरक्षाको लागि मात्र प्रहरी कार्यालयमा लेखी पठाउने
 • गाउँपालिका /नगरपालिका वा प्रहरी कार्यालय मार्फत उपस्थित गराउन पत्र लेख्ने

 

 

 

        

रु. १० को टिकट

फाँट प्रमुख

शाखा अधिकृत


 

 


 

जनजाति, मधेशी, पेन्सन पट्टा, शैक्षिक प्रमाणपत्र, विभिन्न प्रमाणित

क्र.स .

कार्यहरु

आवश्यक कागजात

कार्यालयको तर्फवाट गरिने कार्य/प्रक्रिया

दस्तुर

जिम्मेवार शाखा

गुनासो सुन्ने अधिकारी

२२

जनजाती

/दलित/

मधेशी

प्रमाणित

 • व्यहोरा खुलेको आवेदन
 • नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • राष्ट्रिय दलित आयोग वा स्थानीय निकायको .सिफारिश
 • सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिश

बेजिल्लाको हकमा

 • बसाई सराई प्रमाणपत्रको फोटोकपी
 • लालपुर्जाको प्रतिलिपि/घर नक्सा स्वीकृत
 • पेश भएका कागजात सक्कल बमोजिम छ छैन रुजु गर्ने
 • पत्र तयार गरी सम्बन्धित आवेदकलाई भर्पाई गरी बुझाउने

रु. १० को टिकट

फाँट प्रमुख

शाखा अधिकृत

२३

नाम, थर, जन्म मिति, नागरिकता नम्वर फरक परेको प्रमाणित

 • व्यहोरा खुलेको सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
 • नागरिकताको प्रमाणपत्र
 • फरक परेका विवरणहरु देखिने कागजातहरु
 • स्थानीय निकायको सिफारिश
 • आवश्यकतानुसार प्रहरी सर्जमिन
 • पेश भएका कागजात सक्कल बमोजिम छ छैन रुजु गर्ने
 • पत्र तयार गरी सम्बन्धित आवेदकलाई भर्पाई गरी बुझाउने

२४

पेन्सनपट्टा लगाएतमा नाम, थर, जन्म मिति फरक परेको नेपालको हकमा प्रमाणित

 • व्यहोरा खुलेको निवेदन
 • नागरिकता र पेन्सनपट्टाको फोटोकपी
 • फरक परेका विवरणहरु देखिने कागजातहरु
 • स्थानीय निकायको सिफारिश
 • प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
 • पेश भएका कागजात सक्कल बमोजिम छ छैन रुजु गर्ने
 • पत्र तयार गरी सम्बन्धित आवेदकलाई भर्पाई गरी बुझाउने

 

 • समयः प्रमाण पुगेको हकमा सोही दिन
               

 

 

  यससंग साथै जोडीएका विवरणहरु

No file found

© सर्वाधिकार सुरक्षित गृह मन्त्रालय